sand rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand rock

    * kỹ thuật

    đá cát kết

    hóa học & vật liệu:

    sa thạch