sand recovery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand recovery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand recovery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand recovery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand recovery

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự thu hồi cát