sand pinnacle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand pinnacle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand pinnacle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand pinnacle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand pinnacle

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp cát nhọn