sand painting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand painting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand painting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand painting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sand painting

    a painting done by Amerindians (especially Navaho); made of fine colored sands on a neutral background

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).