sand load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand load

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tải cát (làm suy giảm)