sand dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand dragline

    * kỹ thuật

    cồn cát tiêu nước

    cơ khí & công trình:

    giếng cát tiêu nước