sand cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand cast.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sand cast

    pour molten metal into a mold of sand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).