sand bag wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand bag wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand bag wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand bag wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand bag wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường bằng các bao cát