sand (y) loam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand (y) loam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand (y) loam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand (y) loam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand (y) loam

    * kỹ thuật

    sét pha cát