reverse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reverse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reverse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reverse.

Từ điển Anh Việt

 • reverse

  /ri'və:s/

  * tính từ

  đảo, nghịch, ngược lại, trái lại

  in the reverse direction: ngược chiều

  the reverse side: mặt trái

  reverse current: dòng nước ngược

  * danh từ

  (the reverse) điều trái ngược

  it is quite the reverse: hoàn toàn ngược lại

  bề trái, mặt trái (của đồng tiền, tờ giấy, huân chương...)

  sự chạy lùi (ô tô)

  on the reverse: đang chạy lùi

  sự thất bại; vận rủi, vận bĩ

  to suffer a reverse: bị thất bại

  miếng đánh trái

  (kỹ thuật) sự đổi chiều

  * ngoại động từ

  đảo ngược, lộn ngược, lộn (cái áo) lại

  to arms: mang súng dốc ngược

  đảo lộn (thứ tự)

  cho chạy lùi

  to reverse the engine: cho máy chạy lùi

  thay đổi hoàn toàn (chính sách, lệnh, quyết định, ý kiến...)

  (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu (bản án...)

  * nội động từ

  đi ngược chiều

  xoay tròn ngược chiều (người nhảy điệu vănơ)

  chạy lùi (ô tô)

  đổi chiều (máy)

 • reverse

  ngược, nghịch đảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reverse

  * kinh tế

  bãi bỏ

  bề lưng

  bề trái

  đảo

  đảo lại

  đảo ngược

  ghi sổ ngược lại

  hủy bỏ

  làm ngược lại

  mặt trái

  nghịch

  ngược lại

  sự nghịch lại

  sự trái ngược

  thủ tiêu

  triệt bỏ

  tương phản

  * kỹ thuật

  chạy lùi

  cơ cấu đảo chiều

  đảo

  đảo chiều

  đảo ngược

  nghịch

  nghịch đảo

  ngược

  ngược chiều

  ngược lại

  mặt sau

  mặt trái

  vật lý:

  cấu đảo chiều

  làm đảo chiều

  cơ khí & công trình:

  cơ cấu đổi chiều

  giao thông & vận tải:

  đảo hướng (đoàn tàu)

  lái lùi lại

  toán & tin:

  ngược, nghịch đảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reverse

  a relation of direct opposition

  we thought Sue was older than Bill but just the reverse was true

  Synonyms: contrary, opposite

  the gears by which the motion of a machine can be reversed

  Synonyms: reverse gear

  an unfortunate happening that hinders or impedes; something that is thwarting or frustrating

  Synonyms: reversal, setback, blow, black eye

  the side of a coin or medal that does not bear the principal design

  Synonyms: verso

  Antonyms: obverse

  (American football) a running play in which a back running in one direction hands the ball to a back running in the opposite direction

  of the transmission gear causing backward movement in a motor vehicle

  in reverse gear

  Antonyms: forward

  Similar:

  reversion: turning in the opposite direction

  Synonyms: reversal, turnabout, turnaround

  change by reversal: change to the contrary

  The trend was reversed

  the tides turned against him

  public opinion turned when it was revealed that the president had an affair with a White House intern

  Synonyms: turn

  turn back: turn inside out or upside down

  Synonyms: invert

  overrule: rule against

  The Republicans were overruled when the House voted on the bill

  Synonyms: overturn, override, overthrow

  revoke: cancel officially

  He revoked the ban on smoking

  lift an embargo

  vacate a death sentence

  Synonyms: annul, lift, countermand, repeal, overturn, rescind, vacate

  invert: reverse the position, order, relation, or condition of

  when forming a question, invert the subject and the verb

  rearward: directed or moving toward the rear

  a rearward glance

  a rearward movement

  inverse: reversed (turned backward) in order or nature or effect