reversal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversal.

Từ điển Anh Việt

 • reversal

  /ri'və:səl/

  * danh từ

  sự đảo ngược (hình ảnh, câu...)

  (nghĩa bóng) sự thay đổi hoàn toàn, sự đảo lộn, sự lật ngược

  (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ thiêu (một bản án)

  (kỹ thuật) cơ cấu đảo chiều

 • reversal

  quay ngược hướng, sự nghịch đảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reversal

  * kinh tế

  đảo chiều

  sự đảo ngược

  sự đảo ngược phản ứng ngược

  * kỹ thuật

  phép nghịch đảo

  sự đảo

  sự đảo chiều

  sự đảo ngược

  sự hoán vị

  sự nghịch đảo

  toán & tin:

  quay ngược hướng

  xây dựng:

  sự đan dấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet