reversal test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversal test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversal test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversal test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reversal test

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiêu chuẩn đảo ngược được