reversal film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversal film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversal film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversal film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reversal film

    * kỹ thuật

    phim âm bản

    vật lý:

    phim đảo chiều