reversal process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversal process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversal process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversal process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reversal process

    * kỹ thuật

    phương pháp đảo