reversal of forces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversal of forces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversal of forces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversal of forces.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reversal of forces

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lực đan dấu