reversal of mine ventilation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversal of mine ventilation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversal of mine ventilation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversal of mine ventilation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reversal of mine ventilation

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự đảo chiều thông gió mỏ