policy change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

policy change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm policy change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của policy change.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • policy change

    Similar:

    about-face: a major change in attitude or principle or point of view

    an about-face on foreign policy

    Synonyms: volte-face, reversal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).