policy implementation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

policy implementation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm policy implementation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của policy implementation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • policy implementation

    * kinh tế

    sự thực thi chính sách