policy-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

policy-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm policy-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của policy-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • policy-off

    * kinh tế

    thời kỳ tự do đàm phán