policy loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

policy loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm policy loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của policy loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • policy loan

    * kinh tế

    khoản vay trên hợp đồng bảo hiểm

    tiền vay theo đơn bảo hiểm