policy based network management (pbnm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

policy based network management (pbnm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm policy based network management (pbnm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của policy based network management (pbnm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • policy based network management (pbnm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    quản lý mạng dựa trên chính sách