policy of industrial decentralization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

policy of industrial decentralization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm policy of industrial decentralization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của policy of industrial decentralization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • policy of industrial decentralization

    * kỹ thuật

    chính sách phân tán công nghiệp