private letter box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private letter box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private letter box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private letter box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private letter box

    * kinh tế

    hộp thư riêng