physical exertion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical exertion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical exertion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical exertion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • physical exertion

  Similar:

  exercise: the activity of exerting your muscles in various ways to keep fit

  the doctor recommended regular exercise

  he did some exercising

  the physical exertion required by his work kept him fit

  Synonyms: exercising, physical exercise, workout

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).