physical page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang vật lý