physical node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical node

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm vật lý