physical line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical line

    * kỹ thuật

    mạch vật lý