physical link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical link

    * kỹ thuật

    liên kết vật lý