physicality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physicality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physicality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physicality.

Từ điển Anh Việt

  • physicality

    xem physical

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • physicality

    Similar:

    animalism: preoccupation with satisfaction of physical drives and appetites