physicals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physicals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physicals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physicals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physicals

    * kinh tế

    hàng hiện có