physical strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical strain

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sức căng vật lý