physical media nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical media nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical media giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical media.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical media

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương tiện vật lý