physical block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical block

    * kỹ thuật

    khối vật lý