physical paging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical paging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical paging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical paging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical paging

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chuyển trang vật lý