physical test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử cơ lý tính