physical record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical record.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical record

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bản ghi vật lý