physical optics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical optics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical optics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical optics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • physical optics

  * kỹ thuật

  quang học vật lý

  quang vật lý

  điện lạnh:

  quang lý (học)