physical unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical unit

    * kỹ thuật

    đơn vị vật lý