parallel shank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel shank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel shank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel shank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel shank

    * kỹ thuật

    chuôi song song

    chuôi thẳng

    chuôi trơn