parallel key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parallel key

  * kỹ thuật

  then bằng

  ô tô:

  chìa khóa miệng

  cơ khí & công trình:

  then song song