parallel links nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel links nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel links giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel links.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel links

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các liên kết song song