parallel guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel guide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel guide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    huớng dẫn song song