parallel gears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel gears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel gears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel gears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel gears

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bánh răng song song