parallel knot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel knot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel knot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel knot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel knot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút song song