parallelism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallelism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallelism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallelism.

Từ điển Anh Việt

 • parallelism

  /'pærəlelizm/

  * danh từ

  sự song song; tính song song

  sự tương đương; tính tương đương

  (văn học) cách đổi, lối song song

  (ngôn ngữ học) quan hệ song song

 • parallelism

  [sự, tính] song song

  paratactic p. sự song song paratactic

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parallelism

  * kỹ thuật

  sự song song

  điện lạnh:

  sự song hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parallelism

  similarity by virtue of corresponding

  Synonyms: correspondence