parallel adder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel adder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel adder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel adder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel adder

    * kỹ thuật

    bộ cộng song song