parallel hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel hole

    * kỹ thuật

    lỗ song song