parallel knob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel knob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel knob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel knob.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel knob

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút song song