parallel band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel band

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vùng song song