parallel nicol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel nicol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel nicol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel nicol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel nicol

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nicon song song